બજેટ

પહેલાના જમાનામાં

છાપરે, વંડીએ કે ક્યાં…..ક આજુબાજુ

કાગડો બોલતો

ને ઘરમાં તૈયારીઓ થતી

મહેમાનોના આગમનની શક્યતાએ;

બાળકોને ગળ્યું જમવાની તક

ઉત્સાહ આપી દેતી ને

મોટેરાંઓ 

વહેવારો વીચારતા.

(કાગડાને ઉડાડી મુકવાનું પાપ ગણાતું તેય યાદ…..)

પછી………..તો 

કાગડાનો બોલ ન ગમવાનું શરુ થયું;

કાગડાને ઉડાડી મુકવાનું પાપ

પછી તો રહ્યું નહીં –

રોટલીનું એકાદ બટકું,

ને પછી

એને ઉડાડી મુકવો જરુરી હતું……….

પણ –

હવે તો…………..

કાગડા જ જોવા મળતા નથી ક્યાંય;

એનેય 

ખબર પડી ગઈ હશે શું 

કે હવે તો

મહેમાનો ગાડીભાડાનો વીચાર કરશે

ક્યાંય જતાં પહેલાં –

– જુ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *