ગુર્જરી ગિરા

– ઉમાશંકર જોશી

 

જે જન્મતાં આશિષ હેમચંદ્રની

પામી, વિરાગી જિનસાધુઓએ

જેનાં હિંચોળ્યાં મમતાથી પારણાં,

 

રસપ્રભા ભાલણથી લહી જે

નાચી અભંગે નરસિંહ–મીરાં–

અખા તણે નાદ ચડી ઉમંગે

આયુષ્મતી લાડલી પ્રેમ ભટ્ટની,

દૃઢાયુ ગોવર્ધનથી બની જે,

અર્ચેલ કાન્તે દલપત્તપુત્રે

તે ગુર્જરી ધન્ય બની ઋતંભરા

ગાંધીમુખે વિશ્વમાંગલ્યધાત્રી.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *