ભુખ્યાં તણો શું જઠરાગ્ની જાગશે ?!

જઠરાગ્ની–કાવ્ય – ૨

– જુગલકીશોર

 

ભુખ્યાં તણો શું જઠરાગ્ની જાગશે ?

 

જાગ્યો હતો એ જઠરાગ્ની ક્યારનો !

માગ્યો હતો ફક્ત અનાજ–દાણો,

એયે મળ્યો ના બસ એટલે  જ

વાળી દઈ રાખ, બુઝાવી દીધો !

ને  તોય એ નફ્ફટ જાગતો રહે,

ક્ષણે ક્ષણે રે, કણ માગતો  લહે !

શેં પેટનો ખુણ ભરાય ના,  અહો !!

એ હોજરું કેમ ધરાય ના ? કહો !

સંપત્તીની  છાકમછોળ   વચ્ચે,

પ્રકાશની  ઝાકમઝોળ   મધ્યે,

પુછી રહ્યો સાવ અબુધ કેવો –

એંઠી પડેલી પતરાળી ચાટવા

લુછી રહ્યો બાળક – રાષ્ટ્રપુત્ર !

––––––––––––––––––––––

પહેલી મે ૨૦૧૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *