એક ન અવતરેલી બાળકીના ઉદગાર

– યામિની વ્યાસ

 

આંગળી પકડીને તારી ચાલવા દે,

મા ! મને તું આ જગતમાં આવવા દે ! 

 

વંશનું તુજ બીજ તો ફણગાવવા દે,

ગોરમાની છાબ લીલી વાવવા દે ! 

 

તું પરીક્ષણ ભ્રૂણનું શાને કરે છે?

તારી આકૃતિ ફરી સર્જાવવા દે ! 

 

ઢીંગલી, ઝાંઝર ને ચણિયાચોળી, મહેંદી…

બાળપણના રંગ કંઇ છલકાવવા દે ! 

 

રાખડીની દોર કે ગરબાની તાળી,

ઝંખનાના દીપ તું પ્રગટાવવા દે ! 

 

વ્હાલની વેલી થઇ ઝૂલીશ દ્વારે,

આંગણે સંવેદના મહેકાવવા દે ! 

 

સાપનો ભારો નથી : તુજ અંશ છું હું !

લાગણીના બંધનો બંધાવવા દે !

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *