શ્રી રામજીભાઈ પટેલ કેનેડામાં તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર સુધી મળશે….

ભાષા અને ખાસ કરીને જોડણી અંગે ૨૭ પુસ્તકોના લેખક શ્રી રામજીભાઈ તથા સરોજબહેન પટેલ બન્ને કેનેડામાં છે. ત્યાર બાદ લંડન બે માસ માટે જશે.

સંપર્ક કરવા માગે તેમને માટે તેમના પુત્રનું સરનામું આ સાથે છે :

Falgun Patel
Krutika Patel
#405, 2085 Islington Avenue,
Etobicoke
Pin. – M9P 3R1
Ontario, Canada

ફોન : સરોજબહેન : 97255 92940

faLgun : +1 289 9231342

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *