શ્રી હરીશભાઈ દવે અને મુક્તપંચિકાઓ

(નોંધ : નેટજગત પર પગ મુકતાં જ જે કેટલાક મુરબ્બીઓ–મીત્રોનો પરીચય થયો ને આજ દી’ સુધી જે તરોતાજા રહ્યો હોય તેવાં નામોમાં એક નામ શ્રી હરીશભાઈ દવેનું છે. એમનો પરીચય એમનાં કાર્યો દ્વારા કરી શકાય તે માટે તેમના બ્લૉગોની યાદી સાથે એમની રચનાઓને પણ અહીં રજુ કરવાની તક લઉં છું. – જુ.)

કેટલીક મુક્તપંચિકાઓ :

 • મત્તછકેલું

  રાતું જોબન

  ફાગણ કેરા રંગે

  રંગાતું જાતું

  સાજન સંગે! 

   *****

  રંગરસીલા

  રસિયા સંગે

  મદમાતી,  ભીંજાતી

  નમણી નારી

  કેવી હરખે! 

   *****

  ફાગણ-ફાલ્યા

  કેસૂડાસમ

  કેસરવર્ણી કાયા

  ભીંજે, સાજન

  કેરી નજર્યું! 

   *****

  નવપલ્લવ

  કેસૂડા શાખે

  ફૂલફટાક થઈ

  ફાગણ છાંટે,

  રંગબહાર !

 • ––––––––––––––––––––––––––––

 • હરીશ દવે :

  • વર્ષ 2005થી ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી ભાષામાં મલ્ટિબ્લૉગર તરીકે નેટ પર પ્રવૃત્ત
  • જુદા જુદા વિષયો પર વિવિધ વેબસાઇટ્સ તથા બ્લૉગ્સ પ્રકાશિત
  • તાજેતરમાં પ્રકાશિત ગુજરાતી બ્લૉગ: મુક્તપંચિકા અને લઘુલિકા
  • અન્ય બ્લૉગ્સ: મધુસંચય : અનામિકા :  અનુપમા : અનુભવિકા ઇત્યાદિ
  • Indian Philosophy Simplified    Ancient Indian Scripture
  • E-mail ID: thinklife11@gmail.com
  • એમના બ્લૉગ :

મધુસંચય :  https://gujarat1.wordpress.com/

અનામિકા : https://gujarat2.wordpress.com/

અનુપમા :  https://gujarat3.wordpress.com/

અનુભવિકા : https://gujarat4.wordpress.com/

અનન્યા : https://gujarat5.wordpress.com/

મુક્તપંચિકા અને લઘુલિકા : https://muktapanchika.wordpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *