માતમાં !

*ચીમન પટેલ “ચમન”   શીતળતા ચાંદની નીતરે છે માતમાં ! ઉષ્મા સૂર્યની હૂંફમાં મળે છે માતમાં ! ઊંચાઈ પર્વતોની મપાય છે માતમાં ! પાણી પાતાળના પિવાય છે માતમાં ! લંબાઈ નદીઓની દેખાય છે માતમાં ! ઊંડાઈ દરિયાની મપાય છે માતમાં…